PARTNERSHIP
No Image (주)유창시스템
Tel. 041-577-8945      Fax. 041-577-8947
  충청남도 천안시 서북구 성정중4길 39-11,101(성정동)-
No Image 홍성)금영전자
Tel. 041-631-1800      Fax. 041-634-6757
  충남 홍성군 홍성읍 도청대로42(1층사무실)-
No Image 자유전자음향
Tel. 041-934-9600      Fax. 041-936-6680
  충청남도 보령시 동대동 1671-
No Image 금영전자(당진)
Tel. 041-356-6124      Fax. 041-357-6124
  충남 당진시 읍내동 50-19-
No Image 금영서산대리점
Tel. 041-667-2551      Fax. 041-667-2552
  충남 서산시 덕지천로 71,1층(석림동)-